Przejdź do treści

Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
określający ogólne warunki korzystania z serwisu
SIEDZENIA.EU

§ 1
Definicje

Sprzedawca – PROTEBE Sp. z o.o., ul. Św. Jana Nepomucena 8, 89-632 Kosobudy, NIP 5552127936, REGON 388878176, KRS 0000899623;

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym http://zzz.e-ursus.pl , za pośrednictwem którego zawierana jest umowa;

Sprzedaż – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odległość, za pośrednictwem Sklepu przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, bez jednoczesnej obecności stron;

Zamówienie – skierowane do Sprzedawcy oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy Sprzedaży Towarów znajdujących się w Koszyku;

Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka osobowa nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie;

Konsument – osoba fizyczna dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, będące przedmiotem umowy Sprzedaży;

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz ich liczba;

Formularz zamówienia – formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Sklepu, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

Cena – cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT;

Przelew – przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2
Kontakt ze Sprzedawcą

Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:
drogą mailową: kontakt@siedzenia.eu;
poprzez formularz kontaktowy: http://zzz.e-ursus.pl/index.php/contact/
telefonicznie: 600037932

§ 3
Składanie za
mówień

 • W celu przeglądania asortymentu Towarów sprzedawanych przez Sklep oraz składania Zamówień nie jest wymagane założenie indywidualnego konta na stronie Sklepu.
 • Złożenie zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka poprzez złożenie jednorazowego zamówienia wybranego przez Klienta Towaru na Stronie (kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”).
 • Przed złożeniem zamówienia Klient dokonuje za pośrednictwem Formularza zamówienia ostatecznego wyboru Towaru i jego ilości, a także wybiera sposób odbioru oraz formy płatności, podając przy tym dane do wystawienia faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 • Poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę” Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz kosztów dostawy.
 • Składanie Zamówienia przez Klienta możliwe jest wyłącznie po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia.
 • W celu skutecznego złożenia Zamówienia niezbędna jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności, dostępnej na stronie http://zzz.e-ursus.pl/index.php/polityka-prywatnosci/
 • Poprzez złożenie Zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy Sprzedaży.

§ 5
Realizacja zamówień

 • Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca wysyła na podany przez Klienta adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia.
 • Ostateczne przyjęcie Zamówienia Sprzedawca potwierdza wysyłając do Klienta kolejną wiadomość e-mail, w którym informuje Klienta o stanie realizacji zamówienia. Do niniejszej wiadomości Sprzedawca załącza niniejszy Regulamin, formularz odstąpienia od umowy.
 • Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty wysłanego przez Sprzedawcę, o którym mowa w ustępie poprzedzającym zostaje zawarta umowa Sprzedaży wiążąca Klienta i Sprzedawcę.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez wskazania adresu e-mail lub gdy Klient podał błędny adres e-mail.

§ 6
Cena i płatności

 • Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, Cen wystawionych Towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne.
 • Zmiany wysokości Ceny związane z jej modyfikacją lub prowadzoną przez Sprzedawcę akcję promocyjną nie mają wpływu na zawarte wcześniej umowy Sprzedaży.
 • Cena nie zawiera kosztów dostawy i płatności. Koszty te obciążają Klienta, chyba że umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 • Dokonanie płatności przez Klienta odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy odbiorze zamówionego Towaru.

Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:

 • płatności elektroniczne PayU;
 • płatność za pobraniem.

§ 7
Dostawa

 • Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 • Zamówiony Towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób do paczkomatu lub kurierem.
 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy poprzez przesyłkę, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 • W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostawy poszczególnych Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego Zamówienia.
 • W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy i wyboru dostawy po skompletowaniu całego Zamówienia, terminem dostawy jest najdłuższy z poszczególnych terminów dostawy.
 • Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
 • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Towaru. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta.

§ 8
Odstąpienie od umowy

 • Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 30 dni bez konieczności podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Prawo odstąpienia od umowy Sprzedaży przysługuje Konsumentowi zarówno co do części, jak i co do całości Zamówienia.
 • Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w sposób wskazany w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie (innej niż przewoźnik).
 • Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Od chwili złożenia oświadczenia przez Konsumenta umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 • W przypadku, gdy Konsument złożył Zamówienie na kilka Towarów i skorzystał z możliwości dostawy poszczególnych Towarów częściami, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej części Zamówienia.
 • Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do miejsca wskazanego przez Konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta przy złożeniu Zamówienia, chyba że odstępujący Konsument wskaże Sprzedawcy inny sposób zwrotu płatności, a sposób ten nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami po stronie Sprzedawcy.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Towar na wskazany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi odstępujący od umowy Sprzedaży Konsument.
 • Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, w którym:
 • zamówiony Towar stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji podanych przez klienta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • zamówiony Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, a po otwarciu opakowania nie można go zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • Cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

§ 9
Reklamacje

 • Wszystkie Towary wystawiane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych.
 • W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z zamówieniem, w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 • Reklamację Klient zgłasza pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

W reklamacji należy podać:

 • numer Zamówienia (lub inne dane pozwalające na identyfikację Zamówienia);
 • dane kontaktowe reklamującego Klienta;
 • opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Jeśli reklamację złożył Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 • W razie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę Konsument może wskazać czy Sprzedawca nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy, niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwa, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego Cenę.
 • Klient niebędący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 • W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

§ 10
Gwarancja

Sprzedawca nie udziela w swoim imieniu gwarancji na sprzedawane w Sklepie Towary.
W przypadku, gdy Towar został objęty gwarancją producenta Towaru, informacja o niej będzie zawarta w opisie Towaru.

§ 11
Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Pozostałe postanowienia

Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do składania ofert.
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 14
Postanowienia końcowe

Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim, podlegają prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia będą zgodnie z nim interpretowane.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.